Polish American Heritage League

Przewodnicząca: Dorothy Maziarz Sowchuk

Dorothy Maziarz Sowchuk urodziła się w Trenton w New Jersey w polskiej rodzinie. Obecnie mieszka w South River, NJ. Przez wiele lat z wielkim poświęceniem pracowała społecznie dla dobra polskiej i amerykanskiej społecznosci. Czynnie działała w następujących organizacjach:

 • Polish Falcons #59 Ladies Auxiliary, prezes
 • Polish American Democratic Club
 • Holy Cross-Catholic War Veterans Ladies Auxiliary
 • Polish Arts Club of Trenton
 • St. Hedwig’s Parish Choir
 • Trenton Auxiliary Police, wice-prezes
 • Pulaski Parade Committee, skarbnik
 • Polish Children’s Heart Line
 • United Poles in America Z.P.A
 • Polish American Congress, Trenton Chapter, wice-prezes
 • Imperial Music Center
 • Festiwal Dziedzictwa Polskiego, przewodnicząca w latach 1986 oraz 1996
 • American Red Cross i wiele innych.

Organizowała pomoc humanitarną dla rodzin w Polsce, a także pracowała w Deborah Heart & Lung Center w celu umożliwienia polskim dzieciom operacji kardiologicznych w USA. Jest członkiem organizacji Governors Ethnic Advisory Committee and Education.

Honorowy Przewodniczący: Chester Nadolny

Chester Nadolny rozpoczął swoją działalność społeczną ponad czterdzieści lat temu jako aktywista i współzałożyciel Lower Dundee Improvement Association – lokalnej organizacji środowiskowej ukierunkowanej na podniesienie warunków życia okolicznych mieszkańców, bezpieczeństwo i dobrosąsiedzkie współżycie. Jego działalność w tym zakresie została docenione przez burmistrza Geralda Goldmana, który w 1976 r. mianował go na stanowisko zarządcy administracyjnego miasta Passaic.

W 1968 r. Chester Nadolny został współzałożycielem i prezesem Ligi Polaków Amerykańskich – organizacji realizującej cele natury społeczno-ekonomicznej, z ukierunkowaniem na pomoc socjalno-ekonomiczną oraz budowanie autorytetu i szacunku społeczności polsko-amerykańskiej. Rezultaty tej działalności były imponujące. Wielu członków tej organizacji przyczyniło się do zaistnienia tak znaczących inicjatyw, jak “Nowy Dziennik” – wiodąca gazeta polonijna w metropolii nowojorskiej, Polsko-Amerykańskie Stronnictwo Republikańskie czy Komitet Festiwalu Dziedzictwa Polskiego przy Garden State Arts Center.

Jako jeden z jego założycieli, Chester Nadolny był związany z Festiwalem Dziedzictwa Polskiego od roku 1971. Dwukrotnie – w latach 1975 oraz 1994 – sprawował funkcję przewodniczącego Festiwalu. W 1975 r. wybrano go przewodniczącym Balu Etnicznych Organizacji Dziedzictwa. W 1978 r. został współzałożycielem Ligi Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego (PAHL), która powstała w celu zapewnienia organizacji, struktury i ciągłości polskich festiwali. Przez wiele lat Chester Nadolny pełnił funkcję przewodniczącego tej organizacji.

Chester Nadolny uzyskał tytuł magistra Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Nowojorskim oraz dyplom ukończenia Wydziału Zarządzania i Administracji Instytutu Technologii na Florydzie.

Jako weteran II wojny światowej był członkiem Rosol-Dul American Legion – oddział w Passaic oraz członkiem Pavlick-Koster Post – oddziału Weteranow Wojen Zagranicznych w Wallington.

W 2000 r. został odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w lutym 2009 r.

Zarząd PAHL

 • Dorothy Maziarz Sowchuk, Przewodnicząca Honorowa
 • David Kopala, Przewodniczący
 • Katarzyna Kolek, Wice Przewodnicząca
 • Thomas J. Kazalski, Skarbnik
 • Teresa Rybińska, Sekretarz

Rada Nadzorcza

Cezary Gawel
Iwona A. Karpeta
Christopher Koltun
Heidi Jadwiga Kopala
Chester (Kayer) Kuklewicz
Rita Kuklewicz
Paul J. Pragier
Danuta Sieminski
Barbara Janina Sikora
Andrew Stolarz
Isabella G. Szutkowski
Les Zalewski
Ernest V. Zarnowski
T. Robert Zochowski, Esq.

Historia PAHL

Do roku 1978 Komitet Festiwalu Dziedzictwa Polskiego miał luźną strukturę organizacyjną. Po każdym festiwalu przedstawiciele organizacji wspomagających spotykali się, aby wybrać przewodniczącego Komitetu Festiwalowego na następny rok. Nie istniał statut członkowski ani przepisy elekcyjne. Na pierwszym zebraniu przedfestiwalowym danego roku wszyscy obecni mieli prawo zgłaszania kandydatur na stanowisko przewodniczącego. Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, obejmował funkcję przewodniczącego. Przewodniczący Komitetu wybierał następnie przewodniczących poszczególnych komisji, którzy byli odpowiedzialni za funkcje organizacyjne, takie jak program, publikacje, sprzedaż biletów itd. Po kilku miesiącach przygotowań odbywał się festiwal.

Po zakończeniu Festiwalu fundusze uzyskane ze sprzedaży biletów były przekazywane do Arts Center, które z kolei przeznaczało je na organizację bezpłatnych programów dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci szkolnych. Komitet Festiwalu nie sponsorował innych przedsięwzięć dochodowych i nie zatrzymywał na swoim koncie funduszy.

W 1978 r. stało się oczywiste, że luźna struktura organizacyjna Komitetu Festiwalu Dziedzictwa Polskiego nie spełnia swojej roli. Po pierwsze, Komitet był narażony na manipulacje elekcyjne. Praktycznie każdy mógł zostać wybrany przewodniczącym festiwalu, jeśli tylko przyprowadził na pierwsze zebranie wyborcze wystarczająco dużą grupę swoich zwolenników, którzy oddaliby na niego swoje głosy. Niektórzy z nich byli jednorazowymi wyborcami, którzy nigdy więcej nie pojawili się na zebraniach Komitetu.

Po drugie, nie było żadnych funduszy, którymi Komitet mógłby dysponować – nie było więc możliwości promocji talentów, stypendiów szkolnych, nagród czy donacji na istotne potrzeby polskiej społeczności. Aby rozwiązać ten problem, członkowie Komitetu Festiwalowego zgłosili postulaty organizacyjne, takie jak ustanowienie statutu Komitetu, zarejestrowanie organizacji oraz stworzenie statusu członkowskiego. W 1978 r. postulaty te zostały zrealizowane i tak oto powstała polska organizacja zarejestrowana pod nazwą Polish American Heritage League (PAHL – Liga Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego).

Od tego czasu PAHL służy społeczności amerykańskiej wypełniając przyjęte na siebie zadania. Poprzez wybranego Głównego Przewodniczącego oraz Komitet Festiwalu organizacja jest odpowiedzialna za planowanie, koordynację i sponsorowanie corocznego Festiwalu Dziedzictwa Polskiego w PNC Bank Arts Center w Holmdel w stanie New Jersey.

Członkowie PAHL-u nie są zobowiązani do płacenia składek czy spełnienia innych wymogów finansowych. Kandydat musi uczestniczyć w co najmniej w pięciu zebraniach w ciągu roku, aby zakwalifikować się na członka organizacji.Członkowie PAHL są uprawnieni do uczestniczenia we wszystkich ogólnych zebraniach PAHL-u, obradach Komitetu Festiwalowego i głosowania w wyborach Przewodniczącego Festiwalu na przyszły rok na pierwszym pofestiwalowym zebraniu organizacji. Glówny Przewodniczący, który jest odpowiedzialny przed Radą Nadzorczą, musi być osobą prawego charakteru, prezentującą wybitne wartosci oraz mieć polskie pochodzenie strony co najmniej jednego z rodziców. Małżeństwo z osobą polskiego pochodzenia nie zapewnia spełnienia tych wymogów.

Polish American Heritage League jest administrowana przez członków Zarządu i Radę Nadzorczą, w której skład wchodzą przewodniczący minionych festiwali oraz czterej radni wybrani większością głosów spośród członków organizacji na corocznym październikowym zebraniu PAHL-u.

PAHL pełni także rolę organizacji charytatywnej. Wykorzystując fundusze uzyskane z organizacji bankietów, drukowania książek reklamowych, donacji i innych działań programowych, wyasygnował tysiące dolarów na pomoc dla osób prywatnych, organizacji oraz na cele społeczne, w tym dla Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Amerykańskiej, Pope John Paul II Monte Casino Project – 1000$ oraz Cultural Center Campaign, Orchard Lake Seminary, Garden State Arts Center Cultural Fund, Polish Cultural Foundation, New Jersey Vietnam War Memorial Fund. Żadna z tych donacji nie byłaby możliwa bez udzialu PAHL-u oraz szczodrego wsparcia ze strony społeczności polskiej.

Jednak najważniejszą sprawą jest to, że w skład PAHL-u wchodzą wspaniali ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i energię, aby każdego roku przygotować interesujący program kulturalny ukazujący różnorodność i bogactwo kultury polskiej.

Państwa poparcie dla tych programów jest niezwykle istotne i konieczne dla ich kontynuacji.